Wat is er nieuw

Nieuw sinds 08-01-2008

-TT-Toernooi Versie 2.7

 
 1. Met één knop worden de gegevens opgeslagen en wordt het volgnummer van het bestand opgehoogd. Ideaal om snel een backup te maken.
 2. Vervolgwedstrijden zijn niet langer beperkt tot de eerste 8 van een poule. Alle deelnemers kunnen doorgaan.

Nieuw sinds 11-03-2006

-TT-Toernooi Versie 2.6

 
 1. Als een speler verwijderd werd uit een ingedeelde Zwitserse poule, kon er geen overzicht van de wedstrijden meer getoond worden. Dit is verholpen.
 2. Het overzicht van wedstrijden wordt nu sneller getoond.
 3. De kolombreedtes van alle overzichten zijn nu aan te passen. In het menu en de knoppenbalk is een commando toegevoegd om dit automatisch te doen.
 4. Alle overzichten kunnen nu ook ge-exporteerd worden in Excel formaat.

Nieuw sinds 07-09-2005

-TT-Toernooi Versie 2.5

 
 1. In het pouleoverzicht worden niet alle kolommen met games getoond, maar alleen de kolommen waar ook een uitslag te melden is.
 2. Er zijn nu vele instellingen mogelijk betreffende de presentatie van de overzichten. Het lettertype en de lettergrootte kunnen ingesteld worden en diverse kleuren.

Nieuw sinds 10-06-2005

-TT-Toernooi Versie 2.4

 
 1. De belangrijkste wijziging is de bediening van TT-Toernooi. Op alle plekken is de menustructuur herzien en de totale indeling is nu logischer en consistenter. Het rechtermuisknopmenu in het linkerpaneel bevat alle relevante mogelijkheden. Het rechtermuisknopmenu in het rechterpaneel is hetzelfde, soms uitgebreid met mogelijkheden werkend op de selectie. Ook het hoofdmenu en de knoppenbalk worden automatisch aangepast aan hetgeen er getoond en geselecteerd wordt.
 2. Toevoeging van een extra onderdeel in het linkerpaneel: Wedstrijden. Hiermee wordt een overzicht van alle wedstrijden getoond. Tevens is een filter mogelijk om alleen bepaalde groepen wedstrijden te zien, b.v. alle wedstrijden van de komende 2 uur, alle wedstrijden in een poule, alle wedstrijden van een speler, etc. Vanuit dit overzicht kunnen uitslagen worden ingevuld of kan naar het speelschema gegaan worden.
 3. Het afdrukken van het schema van het afvalsysteem kan nu aangepast worden. B.v. de lettergrootte kan gewijzigd worden.
 4. U kunt nu bevestigingen per e-mail versturen.

Nieuw sinds 06-01-2005

-TT-Toernooi Versie 2.3

 
 1. De Wizard voor de indeling ging fout als er een Zwitserse indeling werd gemaakt zonder dat er Zwitserse poules bestonden. Hierop wordt nu gecontroleerd.
 2. De Wizard voor de indeling ging fout als het aantal deelnemers in een spelklasse niet overeenkwam met het aantal posities in de poules. Hierop wordt nu gecontroleerd.
 3. De berekening bij het Zwitsers is verbeterd, zodat hooggeklasseerde spelers zelden nog een Bye krijgen bij een oneven aantal spelers.
 4. De berekening bij het Zwitsers is verbeterd, zodat grote verschillen in speelsterkten minder snel voorkomen.
 5. Na een wijziging ging vaak de focus en dus de presentatie naar een ander gedeelte van het toernooi. Dit is verholpen.
 6. Als in het linkerpaneel een Zwitserse poule was geselecteerd, bleef het icoon om naar de matrixpresentatie te switchen onbeschikbaar. Pas na klikken op het rechterpaneel was het beschikbaar. Dit is verholpen.
 7. De Gebruikersinterface volgt nu de XP Look and Feel.
 8. In de meeste situaties is de mogelijkheid om de layout van het afdrukken aan te passen sterk verbeterd.
 9. Bij het afdrukken van de Zwitserse standen en wedstrijden wordt nu ook de ronde vermeld.
 10. Bij het afdrukken van de Zwitserse wedstrijden wordt nu ook vermeld wie eventueel een Bye heeft.
 11. Er kan nu ook een overzicht van alle deelnemers worden afgedrukt.
 12. In de Zwitserse stand wordt nu ook aangegeven welke speler in welke ronde een Bye heeft gehad.

Nieuw sinds 24-08-2004

-TT-Leden Versie 3.0

 
 1. Correspondentie kan nu niet alleen per post plaatsvinden, maar ook per e-mail. Voor e-mails heeft u dezelfde mogelijkheden van individuele informatie in het bericht als voor de brieven.
 2. U kunt nu geheel zelf bepalen welke informatie geadministreerd wordt. Toevoegen, wijzigen en verwijderen van velden en rubrieken waarin deze velden getoond worden.
 3. De contributiemogelijkheden zijn sterk uitgebreid. U kunt nu gedetailleerd bepalen welke contributieonderdelen op welke leden van toepassing zijn.

Nieuw sinds 13-11-2003

-TT-Competitie Versie 3.9

 
 1. Bij een onvolledige poule ging de berekening van de winstkansen van een team niet goed. Indien het team niet zeker was van het kampioenschap werd direct gemeld dat het geen kans meer had. Dit is verholpen.
 2. Een gewijzigde speeldatum wordt vet getoond. Er was echter geen mogelijkheid de oorspronkelijk speeldatum te herstellen zonder dat deze vet wordt getoond. Dit is toegevoegd.
 3. De mogelijkheden voor de Website zijn aanzienlijk uitgebreid. Er is een extra layout met meer kleuren mogelijk. Daarnaast kunt u werken met definitie-tags, die u een grote vrijheid geven om zelf de layout te bepalen.
 4. Voor het bondsnummer kon ook een negatief getal worden ingevuld. De speler kon dan niet meer verwijderd worden. Dit is verholpen.
 5. Bij Automatische uitslagen worden nu standaard alle bestanden getoond en niet alleen Word-bestanden.

Nieuw sinds 27-07-2003

-TT-Toernooi Versie 2.2

 
 1. Het is nu mogelijk een bevestiging te sturen aan de contactpersonen, inclusief een overzicht van de aanvangstijstippen van alle spelers en aan individuele deelnemers.
 2. Poules van 2 deelnemers zijn nu ook mogelijk.
 3. Er zijn diverse simulatie mogelijkheden toegevoegd, die u kunt gebruiken ter voorbereiding van het toernooi. Deze simulaties kunt u ook goed gebruiken te evaluatie van TT-Toernooi.
 4. De Wizard voor de inrichting werkt nu. Hiermee kunnen automatisch poules van de juiste grootte worden gemaakt eventueel gevolgd door het afvalsysteem.
 5. De Wizard voor de indeling werkt nu. Hiermee kunnen deelnemers automatisch worden ingedeeld in poules, zodat de poules van ongeveer gelijke sterkte zijn, ook rekening houdend met de vereniging van de deelnemers en de indeling in andere spelklassen.

Nieuw sinds 11-07-2003

-TT-Leden Versie 2.3

 
 1. Na het verwijderen van een contributieschema wordt nu ook gevraagd of deze contributie ook bij de leden vewijderd moet worden. Indien dit niet gebeurd, wordt de ledencontributie omgezet in een Extra betaling.
 2. Indien een contributieschema verwijderd werd en vervolgens weer een nieuwe toegevoegd konden er soms problemen ontstaan. Dit is verholpen.
 3. De berekening van het achterstallig verschuldigde bedrag (versturen van brieven) gebeurt nu aan de hand van de datum van het contributieschema i.p.v. de laatst ingevoerde contributie.
 4. Indien er meerdere contributieschulden open staan wordt de huidige contributie nu bepaald aan de hand van de datum van het contributieschema i.p.v. de laatst ingevoerde contributie. De rest wordt als achterstallige contributie behandeld.
 5. Het sorteren op datum (geboortedatum en Lid vanaf) ging niet goed. Dit is verholpen.
 6. Het overzicht met openstaande bedragen hield wel rekening met de verschuldigde contributies, maar niet met de betaalde bedragen. Dit is verholpen. Het overzicht geeft nu echt de openstaande bedragen weer.
 7. Het overzicht met openstaande bedragen toont nu ook de extra betalingen, die buiten de contributieschema's om verschuldigd zijn.

Nieuw sinds 14-03-2003

-TT-Competitie Versie 3.8

 
 1. Bij het wijzigen van een teamindeling werd een nieuwe, gewijzigde speeldag niet altijd goed verwerkt. Dit is verholpen.
 2. Het gebruik van de week kleuren is iets gewijzigd, om afwijkingen als gevolg van verplaatste wedstrijden beter weer te geven.
 3. In de HTML-pagina's worden nu dezelfde week kleuren gebruikt als op het beeldscherm.
 4. Het overzicht van de Thuis/Uit wedstrijden wordt nu aanzienlijk sneller opgebouwd.
 5. Binnen één seizoen kan nu een vervolgpoule aangegeven worden. Als b.v. eerst een halve competitie gespeeld wordt, gevolgd door een halve competitie van de bovenste teams onderling en de onderste teams onderling, kan dit nu worden aangegeven.
 6. Alle datums worden nu via een kalender ingevuld. Hiermee is invullen eenvoudiger en zijn fouten minder waarschijnlijk.
 7. Het wijzigen en invoeren van speelschema's is verbeterd.
 8. Bij het toevoegen van een nieuwe poule kunnen alleen klassen geselecteerd worden, die zijn aangemaakt via de menukeuze Algemeen --> Ranglijstpunten.
 9. Bij het toevoegen van een nieuwe poule kunnen alleen speelschema’s geselecteerd worden, die corresponderen met het aantal teams in de poule.
 10. Via de menukeuze Toon --> Instellingen --> Presentatie kan nu aangegeven worden of het weeknummer vermeld moet worden bij het wedstrijdnummer in het poule overzicht.
 11. Als een wedstrijd niet op de reguliere datum wordt gespeeld, wordt de nieuwe datum vet weergegeven.
 12. Via de menukeuze Acties --> Script kunnen nu zelf commando’s worden samengesteld.
 13. In het hoofdscherm is rechtsonderaan een vak toegevoegd, waar commentaar en notities in geplaatst kunnen worden.
 14. In het Acties menu is de tekst Controleer uitslagen vervangen door Alles ontvangen?, wat beter aangeeft wat er gebeurt.
 15. Er wordt nu gecontroleerd, dat een team slechts in één poule wordt ingedeeld.
 16. Er wordt nu gecontroleerd, dat seizoensnamen uniek zijn.

Nieuw sinds 20-02-2003

-TT-Leden Versie 2.2

 
 1. Bij het toevoegen of verwijderen van leden werd de informatie in de statusbalk niet altijd direct bijgewerkt. Dit gebeurt nu wel.
 2. Brieven kunnen nu verstuurd worden over ieder onderwerp en hoeven niet noodzakelijk contributie-informatie te bevatten.
 3. De Look-and-feel van Windows XP wordt nu ondersteund.
 4. Het proces van afdrukken van brieven is geheel herzien. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van Word om brieven af te drukken, wat tevens de complexe aansturing van Word overbodig maakt. Brieven worden nu rechtstreeks afgedrukt naar uw standaard printer.
 5. Als een contributieschema wordt gewijzigd, dat al is uitgevoerd, wordt ook de informatie bij de leden gewijzigd indien gewenst.
 6. In het financiële gedeelte van de lidgegevens kunt u nu ook een extra betaling invoeren buiten de standaard contributieschema's om.
 7. Bij het exporteren van de gegevens kan nu ook aangegeven worden of de Schuld-positie uitgesplitst moet worden in de verschillende onderdelen.

Nieuw sinds 31-01-2003

-TT-Toernooi Versie 2.1

 
 1. De gebruikers-interface is drastisch herzien. Alle losse schermen zijn vervangen door één overzichtsscherm, waarin de structuur van het toernooi helder gepresenteerd is. Een enkele muisklik op deze structuur-presentatie toont de detail-informatie in het gekoppelde rechterscherm.
 2. Een speler kan nu uit een Zwitserse poule geheel verwijderd worden, indien nog niets is gespeeld of ingedeeld.
 3. Er zijn nu twee presentatie vormen van het Zwitsers Systeem. De standaard vorm toont de lijst van alle deelnemers in de Zwitserse poule op volgorde. Iedere speler kan "uitgeklapt" worden om de gespeelde wedstrijden te bekijken. Daarnaast is er een matrix presentatie van alle spelers, waarin met kleuren is aangegeven hoe er gespeeld is.
 4. Bij Deelnemers wordt de rating nu niet meer automatisch berekend, maar via een knop.
 5. Bij het verwijderen van een speler uit een poule, wordt de poule effectief verkleind (conform de meerkampregel). Dit gebeurt niet als er nog geen wedstrijden zijn gespeeld. In dat geval blijft de poulegrootte hetzelfde en wordt de speler uit de poule verwijderd.
 6. * In het blok-overzicht worden alle wedstrijden van de onderliggende poules getoond. Via het contextmenu kan nu aangegeven worden of de gespeelde wedstrijden wel/niet getoond moeten worden en of de nog niet ingedeelde wedstrijden wel/niet getoond moeten worden.
 7. Aan een Zwitserse poule kunnen nu ook meerdere basislijst-spelers tegelijk toegevoegd worden.
 8. * Er wordt gecontroleerd of er wedstrijden op dezelfde tafel en op hetzelfde tijdstip beginnen. Als dit zo is, wordt een waarschuwing gegeven. De bedoeling is, dat dit veranderd wordt.
 9. Er kan opgegeven worden hoelang rondes duren.
 10. Dubbelklikken in het standaard overzicht Zwitsers, leidt tot het scherm om een uitslag in te vullen. Dit ging echter fout als de speler een Bye had, verwijderd was of Niet speelde (later toegevoegd). Dit is opgelost.
 11. Dubbels werden soms getoond met een extra " + " achter de namen. Dit is weggehaald.
 12. De wedstrijdbriefjes van de dubbel bevatten te weinig kolombreedte voor de namen. Dit is opgelost.

Nieuw sinds 27-10-2002

-TT-Competitie Versie 3.7

 
 1. In de poule wordt naast het SetPunten systeem nu ook het WinstPunten systeem ondersteund. Dit komt tot uiting in de stand van de poule. Dit kan opgegeven worden bij het maken van een nieuwe poule of het wijzigen van een bestaande poule.
 2. De verwerking van de Automatische Uitslagen is uitgebreid, zodat de nieuwe methode van de Afdeling Midden ook verwerkt wordt (uitslagen vóór teamnamen).
 3. Alles wat afgedrukt kan worden verloopt via een nieuw mechanisme waarmee betere controle over het afdrukken mogelijk is.
 4. Bij de Instellingen kan nu ook aangegeven worden hoeveel teams per pagina afgedrukt moeten worden.
 5. Naast de standaard teamgrootte van 3 spelers kunnen nu ook teams van 2 spelers (Daviscup-systeem) of teams van 4 spelers (Bekersysteem) worden opgegeven.

Nieuw sinds 28-06-2002

-TT-Competitie Versie 3.6

 
 1. In het speelschema kunnen nu ook halve competities worden opgegeven.
 2. Indien de naam van een speler een komma bevatte, kon deze niet worden toegevoegd aan een team. Dit is verholpen.
 3. De Automatische Uitslagen werken nu voor meerdere afdelingen. Werkend zijn in ieder geval de afdelingen Gouda, HollandWest, Limburg, Midden, Noord en Oost.
 4. Meerdere teams van dezelfde vereniging in één poule worden nu correct verwerkt.
 5. Bij het invullen van het wedstrijdformulier kan de speler van het eigen team nu ook via de rechtermuisknop ingevuld worden.
 6. Onder Windows XP wordt nu ook de XP look-and-feel gebruikt.

Nieuw sinds 29-05-2002

-TT-Leden Versie 2.1

 
 1. Betere controle op het afdrukken van brieven met de contributie. Er zijn verschillende manieren om dit uit te voeren. Dit kan aangegeven worden via de Instellingen.
 2. Er kan nu een overzicht getoond worden van alle openstaande contributies.
 3. Een contributiebrief afdrukken voor één lid kan nu ook direct vanuit het hoofdscherm via de rechtermuisknop.
 4. Bij het uitvoeren van een contributie kunt u nu ook selecteren voor welke leden de contributie uitgevoerd moet worden. Op deze wijze voorkomt u dat dezelfde contributie meerdere malen uitgevoerd wordt.

Nieuw sinds 18-05-2002

-TT-Toernooi Versie 2.0

 
 • Onbeperkt aantal klassen waarin gespeeld kan worden (Enkel D, Enkel E, Senioren 1, etc.)
 • Zowel Enkel als Dubbelspel wordt ondersteund
 • Onbeperkt aantal deelnemers. Van iedere deelnemer is de naam verplicht en is de speelsterkte zeer wenselijk i.v.m. de indeling. Daarnaast zijn o.a. mogelijk:
  • Competitieklasse en percentage, inclusief automatische berekening van ranglijstpunten.
  • Licentieklasse, inclusief automatische berekening van ranglijstpunten
  • Centrale contactpersoon of persoonlijke contactgegevens
  • Naam van de vereniging
  • Bondsnummer
  • Klassen waarvoor is ingeschreven
 • Onbeperkte lijst van contactpersonen, die voor groepen van deelnemers als contact dienen.
 • Onbeperkt aantal poules per spelklasse. Poules zijn meerkampen van 3 t/m 12 deelnemers.
 • Wedstrijdvolgorde van poules conform NTTB richtlijnen
 • Heldere presentatie van poules, zowel de (tussen)stand als alle wedstrijden en uitslagen
 • Afvalsysteem tot een maximum van 64 deelnemers
 • Grafische presentatie van afvalsysteem, inclusief tafelnummer/speeltijd en uitslag
 • Initiële indeling van poules naar afvalsysteem, b.v. Nr 2. van Poule C
 • Automatisch invulling van spelersnamen, zodra deze bekend zijn.
 • Automatisch bijhouden van de stand op ieder moment
 • Volledige uitvoering van de meerkampregel, inclusief de quotiëntregel
 • Zowel wedstrijden tot de 21 als tot de 11 zijn mogelijk.
 • Als spelsysteem zijn beschikbaar: Afvalsysteem, Poulesysteem (Meerkampen), Zwitsers Systeem.

Nieuw sinds 14-03-2002

-TT-Leden Versie 2.0

 
 1. Grote uitbreiding van de functionaliteit. Ook financiële gegevens worden nu geadministreerd en de jaarlijkse contributie kan nu geautomatiseerd verwerkt worden.
 2. In alle schermen waar vrije teksten zoals namen en opmerkingen kunnen worden ingevuld, kan via de rechtermuisknop een overzicht opgevraagd worden van speciale karakters. Door op het gewenste karakter te "dubbelklikken" wordt dit ingevuld op de plaats van de tekstcursor.
 3. In de statusbalk is nu permanent het totaal aantal leden zichtbaar.
 4. Nieuwe kolommen die zichtbaar gemaakt kunnen worden in het hoofdoverzicht zijn: Schuld, "Lid vanaf" en Diversen.
 5. Via de Instellingen kan voor iedere kolom worden aangegeven of deze zichtbaar moet zijn in het hoofdoverzicht.
 6. Aan de linkerkant kan, naar wens, een extra kolom worden weergegeven met een nummering.
 7. Voor ieder lid wordt een overzicht van schulden (contributies) en betalingen bijgehouden. Het resulterend totaal verschuldigde bedrag wordt getoond in het hoofdoverzicht.
 8. Bij invoer van nieuwe leden of wijziging van bestaande leden is de informatie gesplitst in drie onderdelen: Persoonlijk, NTTB en Financieel. Dezen zijn via tabbladen eenvoudig zichtbaar te maken.
 9. Het opmaken van een afdruk op papier is versneld en de mogelijkheden zijn verbeterd.
 10. Persoonlijke brieven voor ieder lid met de contributie kunnen automatisch worden afgedrukt.
 11. In de Instellingen kan aangegeven worden hoe een datum gepresenteerd moet worden.

Nieuw sinds 21 december 2001

-TT-Competitie Versie 3.5

 
 1. De electronische versie van het competitie bulletin kan automatisch verwerkt worden.
 2. Bij de HTML pagina’s wordt nu ook een indelings-pagina gemaakt met een overzicht van alle teams.
 3. Als bij het starten van TT-Competitie blijkt, dat de eigen verenigingsnaam niet is ingevuld, wordt hierom gevraagd.
 4. Er kunnen nu ook meerdere uitslagen tegelijkertijd gewist worden.
 5. De Help is uitgebreid met Hoe doe ik… waarin een aantal bijzondere handelingen worden uitgelegd.
 6. De naam van een vereniging kan nu ook veranderd worden. De teamnamen in de poules worden dan automatisch aangepast.
 7. De startlocatie en grootte van diverse schermen kan nu ingesteld worden.
 8. Meerdere verschillende invallers in een team werden niet goed weergegeven. Dit is verholpen.
 9. Herkenning van de teams van de eigen vereniging is verbeterd. Quick en Quick ’32 werden als dezelfde vereniging gezien.
 10. De berekening van de Winnende Teams kon soms erg lang duren. Deze berekening is aanzienlijk versneld en duurt nu maximaal enkele seconden.
 11. Het is niet langer mogeljk een poule aan te maken zonder een team van de eigen vereniging.

Nieuw sinds 15 oktober 2001

-TT-Competitie Versie 3.4

 
 1. In het afdrukscherm werd de knop Sluiten niet altijd goed gepositioneerd. Dit is verholpen.
 2. De layout van de HTML pagina’s met de resultaten is verbeterd.
 3. De resultaten op de HTML pagina’s kwamen niet altijd overeen met de juiste informatie op het beeldscherm. Alle vormen van uitvoer (beeldscherm, HTML en printer) lopen nu via dezelfde functie en zijn dus altijd gelijk. Alleen de presentatie (b.v. kleurgebruik) kan verschillen.
 4. De informatie over dubbels wordt nu ook getoond. In vette (bold) cijfers wordt aangegeven wie gedubbeld heeft.
 5. Ook invallers worden nu in het overzicht getoond, onder de rij met de dubbeluitslagen.
 6. Het bondsnummer van een speler kan nu aangepast worden. Alle overige informatie (poules, wedstrijden, e.d.) wordt dan automatisch ook aangepast.
 7. In de spelerslijst is de achtergrondkleur van de titelbalken veranderd naar wit.
 8. De Instellingen zijn uitgebreid met instellingen voor de achtergrondkleuren voor verschillende speelweken.

Nieuw sinds 26 september 2001

-TT-Competitie Versie 3.3

 
 1. Bij het afdrukken van een oneven aantal teams werd het laatste team niet afgedrukt. Dit is verholpen.
 2. Bij het invoeren van een uitslag werd direct daarna het eerste team getoond. De focus blijft nu staan op de poule waarvan de uitslag werd ingevoerd.
 3. Cijfers in de spelersnaam zijn niet toegestaan. Hierop wordt nu gecontroleerd.
 4. Bij de actie Winnende teams werden soms 'spookuitslagen' zichtbaar van 10-0. Dit is verholpen.
 5. Als bij de actie Winnende teams nog geen beslissing gevallen was, werd de datum van de volgende wedstrijd incorrect getoond (was meestal de datum van de laatste wedstrijd !). Dit is verholpen.
 6. Bij het opvragen van het overzicht van de dubbels stopte TT-Competitie soms. Dit is verholpen.
 7. Bij de dubbels werden de uitslagen van uitwedstrijden verkeerdom verwerkt. Winst en Verlies werd omgedraaid. Dit was zichtbaar in het overzicht van de dubbels. Dit is verholpen. Uitslagen van deze uitwedstrijden moeten wel opnieuw worden ingevoerd.
 8. De wijze waarop datums getoond worden kan nu ingesteld worden.
 9. Het opbouwen van de pagina’s voor het afdrukken kon soms oneindig lang duren. Dit is verholpen.
 10. Bij de actie Winnende teams stopte het programma soms tijdens de berekening. Dit is verholpen.
 11. Aan een aantal schermen is een knop Sluiten toegevoegd, dat als extra mogelijkheid dient om het scherm te sluiten.

Nieuw sinds 9 september 2001

-TT-Competitie Versie 3.2

  O.a. de volgende verbeteringen en toevoegingen:
 • In de Wizard om een nieuwe poule in te voeren is bij de speelweken een knop Kopieer toegevoegd, waarmee de speelweken van een ander team overgenomen kunnen worden. Tevens worden de speelweken initieel getoond als dezelfde van het team met het hoogste volgnummer.
 • Speelschema’s anders dan de standaard 6 werden niet goed verwerkt, met name afwijkende poulegroottes. Dit is verholpen.
 • Controle of alle uitslagen zijn ontvangen is toegevoegd.
 • De basisindeling voor de ranglijstpunten is toegevoegd.
 • Diverse extra overzichten zijn toegevoegd: Ranglijstpunten, Thuis/Uit wedstrijden, Winnende teams, Invallers, Dubbels

Nieuw sinds 25 augustus 2001

-TT-Competitie Versie 3.1

  Eerste Windows release van TT-Competitie met o.a. de volgende mogelijkheden:
 • Onbeperkt aantal seizoenen
 • Onbeperkt aantal poules per seizoen
 • Speelschema's conform NTTB
 • Wizard voor poule indeling
 • Afdrukken teamresulten
 • Conversie van teamresultaten naar HTML voor verenigings-website

Nieuw sinds 7 juli 2001

-TT-Leden Versie 1.0

  Eerste release van TT-Leden met de volgende mogelijkheden:
 • Administreren van een onbeperkt aantal leden
 • Geadministreerd worden standaard:
  • Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail
  • Man/Vrouw, Senior/Junior, Geboortedatum
  • NTTB-lid: ja/nee, Bondsnummer, Competitie gerechtigd, Licentie
  • Soort lid
 • Sorteren op alle velden
 • Exporteren naar Spreadsheet bestand (CSV).
 • Afdrukken van een overzicht
 • Toevoegen, verwijderen en wijzigen van gegevens.